Ἕνας «δοτὸς» μὴ ἐνδόσας…

Ἕνας «δοτὸς» μὴ ἐνδόσας…

Κρατ:.  Ἀδ:. καὶ Στρατάρχης τῆς Γαλλίας, Βερνάρδος Πέτρος Μανιάν.

(Bernard Pierre Magnan, Παρίσιοι 1791 – 1865)

Κάποιοι ἄνθρωποι καλοῦνται κατὰ καιροὺς ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς νὰ διαδραματίσουν τὸν ῥόλον τοῦ  κατευθυνομένου νευροσπάστου των, εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἐπιθυμίας παντὸς ἰσχυροῦ νὰ ἐλέγχῃ τὰ πάντα.

Ἡ Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Γαλλίας, ἰδίως κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα, δὲν εἶναι μιὰ «ὁποιαδήποτε» ἐκ τῶν συνήθων τεκτονικῶν ὑπερδομῶν. Ἡ παρουσία της εἰς τὰ κοινωνικοπολιτικὰ δρώμενα ὑπῆρξεν ἔντονος ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ «Παλαιοῦ Καθεστῶτος».

Ἕνας πανίσχυρος δικτάτωρ-αὐτοκράτωρ ὡς ὁ Ναπολέων ΙΙΙ, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ μὴ θελήσῃ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἐλέγχου του καὶ ἐντὸς τοῦ χώρου τῶν ἐλευθέρων τεκτόνων.

Ἡ ἐπιθυμία του αὕτη «ἐτονώθη» ἔτι περαιτέρω ἐκ τῆς στάσεως τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου, πρίγκηπος Λουκιανοῦ Μυρά, ὅτε οὗτος, σοβούσης τῆς Ἰταλικῆς Κρίσεως τοῦ 1861, ἔλαβε θέσιν ἀντίθετον πρὸς τὴν πολιτικὴν τοῦ αὐτοκράτορος. Οὗτος καθῃρέθη αὐτοκρατορικῇ παρεμβάσει καὶ εἰς τὴν θέσιν του «ἐτοποθετήθη» ὁ γηραιὸς καὶ δοξασμένος στρατάρχης Μανιάν.

Οὗτος, ὡς καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἀνώτατοι στρατιωτικοί τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος, εἶχεν ἀρχίσει τὴν ἔνδοξον καὶ αἱμοβαφῆ πολεμικὴν σταδιοδρομίαν του ὡς ἁπλοῦς στρατιώτης τοῦ 66ου Συντάγματος Πεζικοῦ, διὰ νὰ ἐξελιχθῇ εἰς τὸ ἀνώτατον ἀξίωμα τοῦ Στρατάρχου τῆς Γαλλίας, λαβὼν μέρος εἰς πολλὰς μάχας καὶ πολέμους καὶ τραυματισθεὶς πολλάκις.

Ὁ Στρατάρχης Μανιάν, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ στόχοι τοῦ αὐτοκράτορος, μὴ ἔχων τὴν παραμικρὰν σχέσιν πρὸς τὸν Τεκτονισμόν, αὐθημερὸν «ἔλαβεν» ἐν εἰδικῇ τελετῇ καὶ τοὺς 33 Βαθμούς τοῦ Ἀρχαίου καὶ Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου, ἐν τῇ Σ.: Στ.: «Οἱ Ἀληθεῖς Ἀχώριστοι Φίλοι».

Οὐδεὶς Γάλλος τέκτων κατ᾿ ἐκείνας τὰς ἡμέρας ἐφρόνει ὅτι ὁ γέρων Στρατάρχης θὰ ἐλάμβανε σοβαρῶς τὸν ῥόλον του, πράττων τι ἄλλον πέραν τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν αὐτοκρατορικῶν ἐντολῶν.

Ὅμως ἡ ἱστορία καὶ ἡ προσωπικὴ ἀξιοπρέπεια τοῦ γέροντος πολυτραυματίου στρατιώτου, ἄλλως τὰ ἠθέλησαν…

Οὗτος κατέστη ἔνθερμος τέκτων, προστατεύων μὲ πεῖσμα καὶ αὐταπάρνησιν τὸ Τάγμα καὶ τους ἀδελφοὺς ἔναντι πάσης αὐθαιρεσίας, τυραννικῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀρχῶν, λογοκρισίας καὶ παρακολουθήσεων, καταστὰς εἷς έκ τῶν ἐπιτυχεστέρων τεκτονικῶν ἡγητόρων τῆς Γαλλίας.

Προσεπάθησεν ἀκόμη καὶ νὰ συνδιαλάξῃ τὰς δύο τότε ἀντιμαχομένας γαλλικὰς τεκτονικὰς δυνάμεις, συναντήσας ὅμως τὴν ἀντίδρασιν τοῦ ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων τέκτονος καὶ ἐπικεφαλὴς τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου, Κρατ:.  Ὑπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Jean Pons Guillaume Viennet.

Ὁ Viennet ἦτο μιὰ ἐπίσης σημαίνουσα προσωπικότης τῆς Γαλλίας, διακεκριμμένος πολεμιστὴς τῆς ναπολεοντείου ἐποποιίας, δραματουργός, πολιτικός καὶ ἀκαδημαϊκός.

Ὁ Κρατ:.  Ἀδ:.  Βερνάρδος Πέτρος Μανιάν, ὁ ἐν μιᾷ νυκτὶ λαβῶν τοὺς 33 βαθμοὺς τοῦ ΑΑΣΤ, μετέστη ἐν τῇ Χώρᾳ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτὸς τῇ 29ῃ Μαΐου 1865, ἐν ἐνεργείᾳ Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μεγ:.  Ἀνατ:.  τῆς Γαλλίας, ἔχων ἐπανεκλεγῇ θριαμβευτικῶς τὸ ἴδιον ἔτος παμψηφεῖ καὶ χαίρων μεγίστης τεκτονικῆς ἐκτιμήσεως.

© Orator Noctis