Ἡ μουσικὴ ποὺ ἀκούγεται στὰς τεκτονικὰς ἐργασίας

Ἡ μουσικὴ ποὺ ἀκούγεται στὰς τεκτονικὰς ἐργασίας δὲν πρέπει νὰ ἐπικαλύπτῃ συγκινησιακῶς τὰ λεγόμενα καὶ τὰ δρώμενα ἐν αὐταῖς.
Ἐμβατήρια, κινηματογραφικαὶ μουσικαί ὑπερπαραγωγῶν, ἄριαι ἀπὸ μελοδράματα, χορωδιακὰ μέλη, θρησκευτικὰ ἀνθέμια καὶ ψαλμωδίαι, βαγνερικοὶ καλπασμοὶ Βαλκυριῶν καὶ αἰχμάλωτοι ἁλυσσοδεμένοι Ἰσραηλῖται, συρόμενοι ὑπὸ ἀγρίων Βαβυλωνίων, ἀποτελοῦν ὅλως ἀκατάλληλον, ἔως γελοίαν μουσικὴν ὑπόκρουσιν διὰ τὴν εἴσοδον -π.χ.- τῶν τεκτονικῶν ἀρχῶν…
Οἱ ἐν Βασιλικῇ Τέχνῃ πρόγονοί μας συνώδευον τὰς ἐργασίας των διὰ τῶν ἤχων ἑνὸς πληκτροφόρου, τὸ ὁποῖον ἐχειρίζετο ὁ «ἀδ. Ὀργανιστής».
Ἕνα ὡραῖο παράδειγμα μουσικῆς συνοδείας τεκτ. ἐργασιῶν δι᾿ ὅλους τοὺς βαθμοὺς καὶ τὰς τελετάς ἀποτελεῖ ἡ κάτωθι παρατιθεμένη συλλογὴ πιανιστικῶν τεμμαχίων, ὅπως τὴν διαθέτει τὸ Youtube.

Ἐπίσης, ἐξαίρετον εἶδος τελετουργικῆς μουσικῆς, ἀσχέτως ἐὰν ἐγράφη διὰ τὰ δρώμενα τῆς Λέσχης τοῦ Γκουρτζίεφ, εἶναι καὶ ἐκείνη τοῦ ἐσωτεριστοῦ μουσικοσυνθέτου Thomas de Hartmann. Π.χ.

Σκέψεις Κραταιού αδελφού…