Τὸ 2ον κονσέρτον διὰ πλαγίαυλον τοῦ Φρειδερίκου Β΄.

Τὸ 2ον κονσέρτον διὰ πλαγίαυλον τοῦ Φρειδερίκου Β΄.
(Ἐπικολυρικὸν ποίημα)

Ὡς ἠκροώμην ἔνδακρυς, ὡραῖον τι κονσέρτον,
τοῦ Φρειδερίκου ἄνακτος, στὸ φῶς τῶν σπαρματσέτων,
Φάσμα ἰδοῦ! ἐπέφανεν ὡς λάμπων φανοστάτης
κομίζον ἱερᾶς βουλὰς ψυχῆς κραταιοτάτης.

-Τὶς εἶσαι φἀσμα ἄυλον; Πόθεν ἐφανερώθης;
Τοῦ Παραδείσου κάτοικος, ἤ ἐκ Ταρτάρων ἔστης;
Κομίζεις ἄγγελμα καλόν,
ἤ πρὸς κακὸν ἀνέστης;

Μὴ φοβοῦ τέκνον ἀγαθόν! Ἐκ Παραδείσου ἦλθον!
Ἑνίους μυστικὰς βουλὰς τοῦ ἄνακτος κομίζων.
Τοῦ Φρειδερίκου ἐννοῶ, πρὸς τὸν διάδοχόν του,
Γενοῦ λοιπὸν φερέφωνον, σύ νέε μου, δικὸν του!

Ὅτ᾿ ἤμην μέλος καὶ ἐγώ τῆς τῶν θνητῶν παρέας,
Μέ μαεστρίαν ἔστηνα κατασκευὰς ὡραίας.
Ἀγγελικὸν εἶχ᾿ ὄνομα κι ἀγγέλου μαεστρίαν,
αὐγἀτιζον δε τὸν χρυσὸν, χωρὶς τὴν ἀλχημείαν.

Ἐντέλω σοι, ὦ νέε μου, λοιπὸν νὰ μεταδώσῃς
τὸ μήνυμα τοῦ Ἄνακτος Μεγάλου Φρειδερίκου,
τῷ διαδόχῳ του εὐθὺς, ἄν θέλῃς νὰ προκόψῃς.

Ὦ φάσμα κραταιότατον, σκήνωμ᾿ ἀγαθοσύνης,
εἰπέ μοι λοιπὸν τὸ μήνυμα τοῦ Πρώσσου ἡγεμόνος,
Ταχέως! Μὴ βραδύνης!
Αὖθις δ᾿ ἐγὼ ἐπακριβῶς θέλω τὸ μεταφέρῃ,
τῷ διαδόχῳ του εὐπειθῶς μολύβι καὶ δεφτἐρι.

Ἄκουσον -εἶπε τὸ φάντασμα- καταλεπτῶς τὶ λέγω.
Δὲν θὰ ἐρωτήσῃς τίποτε, αὖθις λαλῶ καὶ φεύγω.
Ἔχομε νὰ δικάσωμε, φρέσκους ἀποθαμένους,
Γλύπτας τῶν τόκων ἀπηνεῖς, ἤδη κατηραμένους…

Μετάφερον καταλεπτῶς τῷ διαδόχῳ εὐθὺς ,
ποὺ βρίσκεται μ᾿ ἄλλους τρανοὺς εἰς τὰς Ἀμερικάς,
πὼς δικαιοδοσίας μας ἐκεῖ δὲν ἔχει ἀρκετάς.

Γνῶθι πὼς τοῦ ὁρίζοντος τέτταρα τὰ σημεῖα,
ὅθεν ἐγκαίρως ἄς γενῇ κι ἄλλη δικαιοδοσία.
Διατὶ δὲν εἶναι δίκαιον μόνον Βορρᾶς καὶ Νότος,
νὰ ἔχουν μόνον ὕπατα κι ἡ Δύσις νἄχῃ σκότος!
Καὶ ἡ ἀειφεγγὴς Ἀνατολὴ ποὺ ὅλους τοὺς χωράει
Νὰ ὑστερῆται ὕπατα καὶ τσ᾿ ἄλλους νὰ κοιτάῃ!

Παράγγειλον καὶ τάχυνον. Μήνυσον ἐντόνως!
Τώρα πού εὑρίσκονται στὴν γῆν τοῦ Βασιγκτῶνος.
Νὰ στήσωσιν δυὸ ὕπατα σ᾿ Ἀνατολὴν καὶ Δύσιν.
Κι ὑπάτους νὰ ὁρίσωσι -ὡς ἐλόγου των- μὲ Ἠθικὴν καὶ Πίστιν.

Τσ᾿ Ἀνατολῆς ὁ ὕπατος ἐν Νέᾳ Ὑερσέῃ ζήτω,
τῆς Δύσεως δ᾿ ὁ ὕπατος ἐν Σακραμέντῳ στήτω!
κι ἄν ἔρις τὶς ἀναφανῇ, κανεὶς των ἄς μὴ κλαίῃ,
στήτω καὶ πέμπτον ὕπατον εἰς τὴν …Ἀλάσκαν (λέει).

…οἱ πυτίροις συμμειγνύμενοι ὀρνιθόβρωτοι κατασταθήσονται…
Φρεάντλης