Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα είναι το Ύπατον Συμβούλιον.
Αποτελείται εκ 33 Μελών κατ’ ανώτατο όριο τα οποία συγκροτούν το Μεγάλο Συμβούλιον και το Ύπατον Συμβούλιον.
Το Μεγάλο Συμβούλιο συγκροτείται από τα Πάρεδρα Τακτικά Μέλη και εξ αυτών εκλέγονται τα Ενεργά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου συγκροτουμένου από δέκα οκτώ (18) κατ’ ανώτατον όριον Μελών.
Αξιωματικοί του Υπάτου Συμβουλίου είναι :

• Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης
• Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης
• Μέγας Καγκελάριος Μέγας Γενικός Γραμματεύς
• Μέγας Υπουργός της Επικρατείας Μέγας Ρήτωρ
• Μέγας Θησαυροφύλαξ
• Μέγας Αρχειοφύλαξ Βιβλιοφύλαξ
• Μέγας Τελετάρχης
• Μέγας Αρχηγός των Φρουρών
• Μέγας Δοκιμαστής Μέγας Σημαιοφόρος
• Μέγας Ελεονόμος

Δια της εισδοχής στον 4ου βαθμό του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αρχίζει η ανοδική πορεία με την φοίτησιν εις τα Εργαστήρια όπου διευρύνεται και εμβαθύνεται η Τεκτονική παιδεία και επιβραβεύεται με την σταδιακή αύξηση φωτός και άνοδον εις ανώτερα Εργαστήρια μελέτης και εφαρμογής Τεκτονικών αρχών και στόχων με κατάληξιν την ανύψωσιν εις τον 33°ν και τελευταίον Βαθμόν.

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα ιδρύθη και εγκατεστάθη στην Αθήνα το έτος 1872 υπό του Δημητρίου Ροδοκανάκη ανυψωθέντος εις τον 33ον υπό του Υπάτου Συμβουλίου της Σκωτίας με εξουσιοδότησιν την ίδρυσιν Υπάτου Συμβουλίου εις την Ελλάδα και έκτοτε συνεχίζει αδιαλείπτως να εργάζεται στεγαζόμενον ήδη εις το επί της οδού Αχαρνών 19 και Σουρμελή Μέγαρον.

– See more at: http://www.supremecouncilforgreece.gr/index.php?cat=18405_56020#sthash.ZBbEG99y.dpuf