Ο Στρατηγός Αλβέρτος Πάικ σε ένα “θεατρικό”

Ο Στρατηγός Αλβέρτος Πάικ σε ένα “θεατρικό”που σχεδίασαν οι Αδελφοί μας απο την κοιλάδα του Λάμποκ… Texas όπου ο ηθοποιός λέει τα αυτούσια λόγια του Albert Pike όπως έχουν καταγραφεί σε διάφορα έγγραφα.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΗΡΩΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Ὁ Καραϊσκάκης ἐκηδεύθη τὴν ἑπομένην τοῦ θανάτου του ἐν Σαλαμῖνι, κατὰ ρητὴν παραγγελίαν του. Ἡ κηδεία του ὑπῆρξε πάνδημος, ἐτελέθη δὲ ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει. Λόγον ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ Γεώργιος Αἰνιάν, ἀδελφὸς τοῦ Δ. Αἰνιᾶνος, γραμματέως καὶ βιογράφου τοῦ Καραϊσκάκη. Ὁ λόγος οὗτος εὑρίσκεται ἐν τῷ ἀρχείῳ τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης ὅθεν καὶ παρελάβομεν αὐτόν.…